NZOZ Przychodnia Salwatorska
ul. Komorowskiego 12
30-106 Kraków


poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00

 

Polityka prywatności (RODO) - PL/UA


Polityka prywatności / Захист персональних даних

INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Інформація для пацієнтів щодо обробки персональних даних – дивіться нижче.

 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych jest NZOZ PRZYCHODNIA SALWATORSKA Sp. z o.o., ul.B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków

Możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą email: administracja@przychodniasalwatorska.pl

 

Czy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD)?

Tak, powołano Panią Sylwię Templin-Świtała w celu nadzorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych. Możesz skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych z IOD za pomocą email: daneosobowe@przychodniasalwatorska.pl

 

Czy podanie danych jest niezbędne?

Tak, jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej przez administratora danych.

Niepodanie danych uniemożliwi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Jakie dane są niezbędne?

Do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych, jak:

- nazwisko i imię (imiona),

- data urodzenia,

- oznaczenie płci,

- adres miejsca zamieszkania,

- numer PESEL (jeżeli został nadany), w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

-  gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Okres przechowywania danych Pacjenta określa art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podstawowy termin przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

W przypadku przetwarzania danych na inne cele dane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane? Na jakiej podstawie?

Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane w celu:

- udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym zapewnienia opieki zdrowotnej, diagnozy  

- medycznej, prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta,

- zarządzanie procesem udzielania świadczeń, w tym statystyki i rozliczeń,

- profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy,

- prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej,

- dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO), a także art. 9 ust. 2 lit. b),c) i), j), jak i art. 6. ust. 1 lit. a) jeśli osoba wyraziła zgodę na wysyłkę informacji o usługach administratora drogą elektroniczną.

 

Czy moje dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom?

Dane osobowe Pacjenta mogą zostać udostępnione lub powierzone:

- innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,

- organom władzy publicznej, w tym Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli,

- dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, w których dane Pacjenta są przetwarzane, etc.

- podmiotom wspierającym administratora w dochodzeniu roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym i windykacyjnym.

 

Czy dane są profilowane?

Dane osobowe Pacjenta nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

 

Jakie prawa przysługują Pacjentom w związku z RODO?

Pacjentom przysługuje prawo:

     - dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania,

     - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa),

     - wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingu własnych produktów i usług administratora danych,

     - do cofnięcia zgody na wysyłkę informacji drogą elektroniczną w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

     - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.

 

Mierzenie temperatury (COVID)

Osoby wchodzące do lokalu administratora danych podlegają automatycznemu pomiarowi temperatury, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi dostępnymi w dokumentacji medycznej, a służą jedynie do wstępnej kontroli stanu zdrowia pacjenta (podwyższona temperatura).

 

Monitorowanie obszaru przetwarzania

Monitoringiem objęte są wejścia do budynku, parking, ciągi komunikacyjne w budynku. Administratorem tych danych jest Centrum Medycyny Profilaktycznej sp. z o.o., ul.  przy ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków. Osoby, które nie chcą być objęte monitoringiem wizyjnym powinny powstrzymać się przed przebywaniem na terenie Administratora danych. Nagrania podlegają analizie wyłącznie w sytuacji uzasadniającej weryfikację, np. podejrzenie włamania lub kradzieży, etc. Pełna informacja o monitoringu została umieszczona przed wejściem do budynku oraz na tablicy informacyjnej przy windzie, na parterze budynku.

 

Інформація для пацієнтів щодо обробки персональних даних

 

Хто є адміністратором даних пацієнта?

NZOZ „Przychodnia Sawatorska” sp. z o.o., вул. Б. Коморовського 12, 30-106 Краків.

Зв'яжіться з адміністратором даних: administracja@przychodniasalwatorska.pl

 

Контактні дані офіцера із захисту даних?

Пані Сільвія Темплін-Світала, офісер із захисту даних.

Ви можете зв’язатися з офіцером із захисту даних електронною поштою: daneosobowe@przychodniasalwatorska.pl

 

Чи потрібно надавати дані?

Так, надання даних необхідно для надання медичних послуг та ведення медичної документації розпорядником даних.

Ненадання даних перешкоджатиме виконанню обов’язків, передбачених законодавством, зокрема Законом від 15 квітня 2011 року про медичну діяльність та Законом від 6 листопада 2008 року про права пацієнтів та Омбудсмена з Прав Пацієнтів.

 

Які дані необхідні?

Для ведення медичної документації необхідно надати як мінімум такі дані:

 • прізвище та ім'я (імена), дата народження, стать,
 • адреса місця проживання,
 • номер PESEL (якщо присвоєно), для осіб, які не мають номера PESEL, - вид та номер документа, що посвідчує особу, а якщо пацієнт є неповнолітнім, повністю недієздатним або не здатним висловити згоду - прізвище та ім'я (імена) законного представника та адресу його місця проживання

 

Як довго мої дані будуть оброблятися?

Термін зберігання даних Пацієнта зазначено у ст. 29 сек. 1 Закону від 06.11.2008 р. про права пацієнта та Омбудсмена з Прав Пацієнта.

Основний термін зберігання медичної документації становить 20 років з моменту закінчення календарного року, в якому зроблено останній запис у медичній документації.

Якщо є моніторинг, записи зберігаються не більше 3 місяців. Цей термін може бути продовжений, якщо записи використовуються для захисту прав і претензій адміністратора даних або третіх осіб.

У разі обробки даних для інших цілей, дані будуть зберігатися протягом періоду, необхідного для досягнення цієї мети, про що Пацієнту буде повідомлено окремим повідомленням.

 

Чи дані профільовані?

Персональні дані Пацієнта не підлягають автоматичному профілюванню.

 

Для чого обробляються дані пацієнта?

Персональні дані Пацієнта обробляються з метою:

 • реєстрації візиту та надання медичних послуг, у тому числі надання медичної допомоги, медичної діагностики, ведення медичної документації пацієнтів, оздоровчій профілактики або медицини праці, управління процесом надання пільг, у тому числі ведення статистики та розрахунків з Національним Фондом Охорони Здоров'я - відповідно до ст. 9 сек. 2 літ. h) РОДО, зокрема у зв'язку з Законом від 6 листопада 2008 року про права пацієнтів та Омбудсмена з Прав Пацієнтів,
 • ведення бухгалтерських книг та податкової документації для виконання юридичних обов'язків, покладених на адміністратора даних - відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. в) РОДО,
 • пред'явлення претензій з метою захисту осіб та майна за допомогою моніторингу приміщень адміністратора даних відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. f) РОДО,
 • з міркувань громадського інтересу у сфері охорони здоров’я, наприклад, захист від серйозних транскордонних загроз здоров’ю або забезпечення високих стандартів якості та безпеки медичної допомоги, ст. 9 сек. 2 літ. i) РОДО.

 

Чи будуть розкриті персональні дані Пацієнта іншим особам?

Персональні дані Пацієнта можуть бути передані або довірені:

 • іншим медичним установам з метою забезпечення безперервності лікування та доступності медичних послуг,
 • органам державної влади, у тому числі Національному Фонду Охорони Здоров'я, в межах, необхідних для виконання цими суб'єктами своїх завдань, зокрема нагляду та контролю,
 • постачальникам ІКТ-послуг, постачальникам діагностичного обладнання, в якому обробляються дані, тощо.
 • уповноваженим на це суб'єктам, таким як міліція, суд, прокуратура, в межах провадження.
 • суб'єктам, які надають адміністратору підтримку в розгляді претензій, зокрема юридичні та стягнення боргів.

 

Які права мають пацієнти у зв’язку з РОДО?

Пацієнти мають право:

 • доступу до вмісту персональних даних і право їх виправляти,
 • видалення або обмеження обробки (якщо подальша обробка не вимагається законом),
 • заперечувати проти обробки даних, зокрема з метою маркетингу власних продуктів і послуг адміністратора даних,
 • відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки на основі згоди до її відкликання, якщо згода Пацієнта була підставою для обробки,
 • подати скаргу до Президента Управління Захисту Персональних Даних (ПУОДО), якщо обробка даних порушує положення Загального регламенту захисту даних (РОДО), а також чинне законодавство про захист дани

 

Вимірювання температури (COVID).

Люди, які входять у приміщення адміністратора даних, підлягають автоматичному вимірюванню температури, щоб запобігти поширенню COVID-19. Ця інформація не поєднується з персональними даними, наявними в медичній документації, а використовується лише для первинної перевірки стану здоров’я пацієнта (підвищення температури).

 

Моніторинг області адміністратора даних.

Моніторинг охоплює під’їзди до будівлі, автостоянку та проїзди в будівлі. Адміністратором цих даних є Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., вул. Б. Коморовського 12, 30-106 Краків. Особи, які не хочуть підлягати відеоспостереження, повинні утримуватися від перебування на території Адміністратора даних. Записи аналізуються лише в ситуації, що виправдовує перевірку, наприклад, підозра у крадіжці або крадіжці тощо. Повна інформація про моніторинг була розміщена перед входом до будівлі та на інформаційній дошці біля ліфта, на першому поверсі будівлі.

All content © 2018 Przychodnia Salwatorska. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO