NZOZ Przychodnia Salwatorska
ul. Komorowskiego 12
30-106 Kraków


poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00

 

Polityka prywatności


INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych jest NZOZ PRZYCHODNIA SALWATORSKA Sp. z o.o., ul.B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków

Możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą email: administracja@przychodniasalwatorska.pl

 

Czy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD)?

Tak, powołano Panią Sylwię Templin-Świtała w celu nadzorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych.

Możesz skontaktować się z IOD za pomocą email: daneosobowe@przychodniasalwatorska.pl

 

Czy podanie danych jest niezbędne?

Tak, jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej przez administratora danych.

Niepodanie danych uniemożliwi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Jakie dane są niezbędne?

Do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych, jak:

- nazwisko i imię (imiona),

- data urodzenia,

- oznaczenie płci,

- adres miejsca zamieszkania,

- numer PESEL (jeżeli został nadany), w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

-  gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Okres przechowywania danych Pacjenta określa art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podstawowy termin przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

W przypadku przetwarzania danych na inne cele dane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane? Na jakiej podstawie?

Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane w celu:

- udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym zapewnienia opieki zdrowotnej, diagnozy  

- medycznej, prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta,

- zarządzanie procesem udzielania świadczeń, w tym statystyki i rozliczeń,

- profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy,

- prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej,

- dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO), a także art. 9 ust. 2 lit. b),c) i), j), jak i art. 6. ust. 1 lit. a) jeśli osoba wyraziła zgodę na wysyłkę informacji o usługach administratora drogą elektroniczną.

 

Czy moje dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom?

Dane osobowe Pacjenta mogą zostać udostępnione lub powierzone:

- innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,

- organom władzy publicznej, w tym Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli,

- dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, w których dane Pacjenta są przetwarzane, etc.

- podmiotom wspierającym administratora w dochodzeniu roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym i windykacyjnym.

 

Czy dane są profilowane?

Dane osobowe Pacjenta nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

 

Jakie prawa przysługują Pacjentom w związku z RODO?

Pacjentom przysługuje prawo:

     - dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania,

     - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa),

     - wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingu własnych produktów i usług administratora danych,

     - do cofnięcia zgody na wysyłkę informacji drogą elektroniczną w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

     - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.

All content © 2018 Przychodnia Salwatorska. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO