NZOZ Przychodnia Salwatorska
ul. Komorowskiego 12
30-106 Kraków


poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00

 

Fundusze Europejskie


Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (e-usługi POZ).

NZOZ Przychodnia Salwatorska Sp.z  o.o. realizuje projekt grantowy pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ   i ich integracja z systemem e-zdrowia (e-usługi POZ) nr POIS.11.03.00-00-0074/22.
Projekt realizowany jest przez Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia.
Celem projektu jest rozbudowa systemów informatycznych oraz zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej. 
Cele do osiągnięcia:
a) integracja z systemem e-zdrowia,
b) komunikacja z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności np. „system contact center”, wirtualna centrala telefoniczna.
Wysokość Grantu wynosi - 159 000,00 zł
Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE
O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

Spółka pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Salwatorska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul.  Bolesława Komorowskiego 12/605, 30-106 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem 0000031914, NIP:6772173910 REGON:356320341, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł opłaconym w całości, informuje,  iż na podstawie  Umowy powierzenia Grantu nr UM.POZ2.U-11205.2022-00/4566/2023/368 z dnia 05 kwietnia 2023 r., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś XI: REACT-EU, działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, jako realizacje Przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”, w ramach Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” (akronim „e-usługi POZ”)” nr POIS.11.03.00-00-0074/22.
Wobec powyższego, na podstawie § 4 ust. 7 w/w Umowy powierzenia Grantu nr UM.POZ2.U-11205.2022-00/4566/2023/368 z dnia 05 kwietnia 2023 r.,  informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
1) specjalny adres e-mail – naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub
2) elektroniczny system zgłoszeń za formularza, dostępnego na stronie internetowej:
https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ.

NZOZ Przychodnia Salwatorska Sp.z  o.o. realizuje projekt grantowy pn. ,,Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ.
Celem projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.
Planowane efekty: poprawa bezpieczeństwa, ochrona zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek POZ - w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19.
Cel projektu osiągnięty zostanie poprzez doposażenie ze środków grantu podmiotów leczniczych prowadzących placówki POZ w środki ochrony osobistej, i/lub środki do dezynfekcji i/lub drobny sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w małopolskich placówkach POZ podczas pandemii COVID-19.
Wartość projektu - 29 920 zł
Wkład Funduszy Europejskich - 25 432 zł
Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.
www.mapadotacji.gov.pl

All content © 2018 Przychodnia Salwatorska. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO