NZOZ Przychodnia Salwatorska
ul. Komorowskiego 12
30-106 Kraków


poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00

 

Teleporady w POZ


REGULAMIN UDZIELANIA TELEPORAD W NZOZ PRZYCHODNI SALWATORSKIEJ SP. Z O.O.


§ 1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Pacjentów z teleporad  świadczonych przez NZOZ Przychodnię Salwatorską Sp. z o.o.
2.Regulamin w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej www.przychodniasalwatorska.pl

§ 2. Definicje
 
1.Teleporada – porada medyczna, która  udzielana jest przez personel medyczny (lekarzy oraz  pielęgniarki) za pośrednictwem połączenia telefonicznego w podstawowej opiece zdrowotnej.
2.Pacjent – osoba fizyczna, lub osoba niepełnoletnia, która będzie korzystać z teleporady.
3.Rejestrujący pacjenta – Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba, dokonująca rejestracji w imieniu Pacjenta.
4.Regulamin – niniejszy Regulamin udzielania teleporad w NZOZ Przychodni Salwatorskiej Sp. z o.o.

§ 3. Podstawowe zasady korzystania z teleporady

1.Teleporady są bezpłatne, skorzystać z nich mogą Pacjenci którzy złożyli deklarację wyboru lekarza i/lub pielęgniarki i/lub położnej w NZOZ Przychodni Salwatorskiej Sp. z o.o., realizowane są przez lekarzy, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
2.Teleporady udzielane są za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.
3.Aby skorzystać z teleporady należy:
a)zarejestrować się, rejestracja jest możliwa osobiście przez Pacjenta lub osobę rejestrującą Pacjenta w przychodni  lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: 12 68 30 513, 12 421 87 97 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00,
b) podczas rejestracji zostaje wyznaczony Pacjentowi termin teleporady, osoba rejestrująca potwierdza aktualny numer telefonu Pacjenta oraz informuje w jaki sposób nastąpi połączenie. Dopuszcza się dwa sposoby połączeń:
- personel medyczny dzwoni do Pacjenta - personel medyczny dzwoni do Pacjenta o określonej godzinie w wyznaczonym podczas rejestracji dniu teleporady, w razie braku połączenia telefonicznego personel medyczny podejmuje jeszcze dwukrotną próbę dodzwonienia się w odstępie pięciominutowym, przy braku odbioru teleporada zostaje anulowana; w sytuacji braku możliwości rozmowy ze strony Pacjenta, Pacjent oddzwania do personelu medycznego pod wskazany przez niego numer telefonu;
-Pacjent dzwoni do personelu medycznego POZ - Pacjent dzwoni do personelu medycznego o określonej godzinie w wyznaczonym podczas rejestracji dniu teleporady, numer telefonu pod który Pacjent dzwoni zostaje podany podczas rejestracji.

§ 4. Obowiązki personelu medycznego i Prawa Pacjenta

1.Do personelu medycznego NZOZ Przychodni Salwatorskiej Sp. z  o.o. należy ocena, czy przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności faktycznych, w danym przypadku możliwe jest udzielenie teleporady, czy też konieczne jest przeprowadzenie badania fizykalnego Pacjenta.
2.Skorzystanie przez Pacjenta z teleporady nie pozbawia Pacjenta prawa do umówienia się na osobistą wizytę w przychodni.
3.Teleporada powinna być udzielana w warunkach zapewniających poufność rozmowy. Personel medyczny NZOZ Przychodni Salwatorskiej Sp. z  o.o.  udzielając teleporady zobowiązany jest do zalogowania się na własne konto w  systemie informatycznym.
4.Personel medyczny NZOZ Przychodni Salwatorskiej Sp. z  o.o. udzielający teleporady zapewnia, aby podczas rozmowy z Pacjentem w gabinecie nie przebywał nikt inny, chyba że jest to inny pracownik medyczny zaangażowany w udzielanie teleporady lub inna osoba zaakceptowana przez Pacjenta.
5.W czasie udzielania teleporady mogą być podawane informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, wobec czego Pacjent korzystający z teleporady powinien zadbać, aby w tym czasie znajdować się w miejscu zapewniającym poufność i dyskrecję.
6.Personel medyczny NZOZ Przychodni Salwatorskiej Sp. z  o.o.  przed udzieleniem teleporady zobowiązany jest do dokonania weryfikacji tożsamości Pacjenta na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej. W tym celu pacjent jest zobowiązany do podania co najmniej dwóch danych osobowych: nr PESEL lub data urodzenia oraz  adres zamieszkania. Personel medyczny przed udzieleniem teleporady powinien także zweryfikować prawo Pacjenta do korzystania ze świadczeń udzielanych ze środków publicznych oraz ustalić aktualny adres pod jakim przebywa pacjent, na wypadek koniczności wezwania pogotowia ratunkowego w sytuacji zagrożenia życia.
7.W trakcie teleporady personel medyczny NZOZ Przychodni Salwatorskiej Sp. z  o.o. może wystawić pacjentowi dokumenty w formie elektronicznej np. e-receptę lub e-zlecenie na wyroby medyczne  a także dokumenty wystawione w formie papierowej np. skierowania na badania diagnostyczne, skierowania do poradni specjalistycznych lub do szpitala.
8.W przypadku wystawienia w związku z udzielaną teleporadą e-recepty  lub e-zlecenia na wyroby medyczne personel medyczny NZOZ Przychodni Salwatorskiej Sp. z  o.o. podaje Pacjentowi kod umożliwiający zrealizowanie recepty lub numer zlecenia w przypadku zrealizowania e-zlecenia na wyroby medyczne. E-recepty oraz e-zlecenia na wyroby medyczne dostępne są także dla Pacjenta za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.
9.W przypadku wystawienia Pacjentowi dokumentów w postaci papierowej, Pacjent może odebrać je w rejestracji przychodni.
10.Przed rozpoczęciem teleporady Pacjent powinien mieć przygotowaną dokumentację medyczną, np. wyniki badań, opinie lekarskie, kartę wypisową ze szpitala.
11.Przed rozpoczęciem teleporady Pacjent powinien mieć przygotowaną kartkę oraz długopis lub ołówek, aby zapisać zalecenia lub kod e-recepty lub nr zlecenia na wyroby medyczne.
12.Przeprowadzając teleporadę personel medyczny powinien przeprowadzić z Pacjentem szczegółowy wywiad dotyczący aktualnego problemu zdrowotnego,w tym może poprosić Pacjenta, o ile jest to technicznie możliwe o przesłanie fotografii zmian skórnych lub innych zdjęć pomocnych w udzielaniu teleporady.
13.Na koniec teleporady personel medyczny przekazuje Pacjentowi zalecenia, upewniając się jednocześnie, że Pacjent je zrozumiał i zanotował najważniejsze punkty, w tym kod do e-recepty, jeżeli została wystawiona.
14.Informacja z przeprowadzonej teleporady zostaje odnotowana przez personel medyczny w dokumentacji medycznej Pacjenta.

§ 5. Zakres teleporady

1. W ramach teleporady personel medyczny może:
•    udzielić porady medycznej,
•    w uzasadnionych przypadkach wystawić e-receptę, decyzję o wypisaniu e-recepty zawsze podejmuje lekarz udzielający teleporady, na podstawie rozmowy z Pacjentem oraz w oparciu o dostępną w przychodni dokumentację medyczną Pacjenta. W przypadku wystawiania   e-recept na leki refundowane lekarz zweryfikuje ubezpieczenie zdrowotne w systemie eWUŚ oraz uprawnienia do refundacji. W przypadku, gdy NFZ nie potwierdzi ubezpieczenia lub Pacjent nie posiada odpowiednich uprawnień, lekarz wypisze recepty z odpłatnością 100%,
•    w uzasadnionych przypadkach wystawić zaświadczenie o niezdolności do pracy, skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne,  
•    zinterpretować wyniki badań dostępnych w elektronicznej dokumentacji medycznej przychodni,
•    udzielić informacji na temat przyjmowanych leków,
•    w uzasadnionych medycznie przypadkach wystawić skierowania na badania i konsultacje.
2. W ramach teleporady personel medyczny nie ma możliwości wystawienia skierowania bez wskazań medycznych,
3. Jeśli stan zdrowia Pacjenta lub zgłoszony w trakcie teleporady problem medyczny  tego wymaga, personel medyczny ma prawo zdecydować o konieczności zgłoszenia się na wizytę lekarską przez Pacjenta osobiście, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.

§ 6. Postępowanie w sytuacjach niestandardowych

1.W przypadku stwierdzenia przez personel medyczny podczas udzielania teleporady, że Pacjent znajduje się w stanie zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej pomocy, bez przerywania połączenia z Pacjentem, równolegle wzywa niezbędną pomoc lub instruuje Pacjenta bądź obecnego przy udzielaniu teleporady członka rodziny Pacjenta o konieczności i sposobie uzyskania pilnej pomocy.
2.W przypadku stwierdzenia przez personel medyczny podczas udzielania teleporady, że  Pacjent zachowuje się agresywnie, znajduje się pod wpływem alkoholu, używa obraźliwych czy niecenzuralnych słów, lub zachowuje się w inny niewłaściwy sposób, personel medyczny po upewnieniu się iż nie naraża to w istotny sposób zdrowia Pacjenta,  może odmówić udzielenia teleporady.
3.W przypadku przerwania rozmowy z Pacjentem na skutek wystąpienia problemów technicznych podczas udzielania teleporady, Pacjent pozostawia wolną linię do ponownego nawiązania połączenia. Personel medyczny NZOZ Przychodni Salwatorskiej Sp. z  o.o. podejmuje dwukrotną próbę ponownego nawiązania  połączenia z Pacjentem w ten sam sposób, w jaki odbywało się przerwane połączenie. W przypadku braku ponownego połączenia, Pacjent powinien skontaktować się z rejestracją celem ustalenia kolejnego terminu teleporady.

§ 7. Zgoda na przetwarzanie informacji i dostęp do danych osobowych

1.Korzystanie z teleporady przez Pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach teleporady z personelem medycznym  umieszczone zostały w jego dokumentacji medycznej w NZOZ Przychodni Salwatorskiej Sp. z  o.o.
Przed rozpoczęciem teleporady Pacjent może wysłać wyniki badań, które chce skonsultować z lekarzem lub które są niezbędne do przeprowadzenia porady. Przedmiotowy dokument lub dokumentację należy przesłać e-mailem na adres mailowy rejestracji: administracja@przychodniasalwatorska.pl, ale nie później niż 1 dzień przed terminem teleporady z danymi identyfikacyjnymi Pacjenta w tytule maila oraz datą teleporady (w tytule maila należy wpisać: Załącznik do teleporady – imię i nazwisko pacjenta, data teleporady).
2.Dopuszczalny format pliku to: jpg, pdf. Przesłane zdjęcia lub dokumenty pozostają w dokumentacji medycznej Pacjenta w NZOZ Przychodni Salwatorskiej Sp. z  o.o.

§ 8. Rezygnacja / odwołanie teleporady

1.Jeśli Pacjent nie może odbyć umówionej teleporady, powinien ją odwołać najpóźniej na 24 h przed zaplanowanym czasem teleporady.
2.W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas teleporady Pacjent powinien poczekać na ponowne połączenie z personelem medycznym CMP, nie wykonując w tym czasie innych połączeń, zostawiając wolną linię do kontaktu.
3.NZOZ Przychodnia Salwatorska Sp. z  o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nie leżące po stronie przychodni – wówczas ponowiona zostanie próba połączenia.
4.W przypadku odwołania teleporady ze strony przychodni, zostanie zaproponowany Pacjentowi inny dogodny termin na zrealizowanie teleporady.
 
§ 9. Dane osobowe

1.Dane osobowe podawane przez Pacjentów przy rejestracji i realizacji teleporady, przetwarzane są przez NZOZ Przychodnię Salwatorską Sp. z  o.o.  z siedzibą w Krakowie przy ul. Komorowskiego 12 lok. 605, 30-106 Kraków (administrator danych).
2.Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych i prowadzenia dokumentacji medycznej przez administratora danych. Niepodanie danych uniemożliwi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych umieszczono na stronie internetowej http://www.przychodniasalwatorska.pl/polityka-prywatnosci
3.W przypadku wyrażenia przez Pacjenta zgody, NZOZ Przychodnia Salwatorska Sp. z  o.o. przetwarza dane osobowe również w celach handlowych.
4.W przypadku dokumentacji medycznej, której podlega teleporada oraz zalecenia wynikającej po niej, Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Pacjent podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

§ 10. Postanowienia końcowe

1.Pacjent zobowiązany jest do nie używania zwrotów o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste personelu medycznego NZOZ Przychodni Salwatorskiej Sp. z  o.o.  lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązujące. Jeżeli w ramach teleporady personel medyczny NZOZ Przychodni Salwatorskiej Sp. z  o.o.   stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu ma prawo przerwać udzielnie teleporady. NZOZ Przychodnia Salwatorska Sp. z  o.o.   nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez Pacjenta podczas teleporady.
2.Niniejszy Regulamin został zamieszczony na tablicy informacyjnej koło rejestracji NZOZ Przychodni Salwatorskiej Sp. z  o.o.  w oraz na stronie internetowej www.przychodniasalwatorska.pl. Ponadto zostały również zamieszczone dla pacjentów informacje o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP), w którym pacjent znajdzie informacje o receptach wystawionych i zrealizowanych,  a także o dawkowaniu leku, który przepisał lekarz, historii wizyt pacjenta w  przychodni/u lekarza oraz pomocy, jakiej pacjentowi udzielono, a także, ile NFZ zapłacił za świadczenia.
3.Zmiana Regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie www.przychodniasalwatorska.pl.
4.Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Pacjenta, z dniem jego wejścia. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z ustępem 2 powyżej. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na teleporady umówione przed taką zmianą.

Regulamin wchodzi w życie w dniu: 16.10.2020r.

All content © 2018 Przychodnia Salwatorska. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO