NZOZ Przychodnia Salwatorska
ul. Komorowskiego 12
30-106 Kraków


poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00

 

Aktualności


10.07.2023
Wybór wykonawcy do zapytania ofertowego z dnia 29.06.2023 na realizację Przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”.

Spółka pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Salwatorska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bolesława Komorowskiego 12/605, 30-106 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem 0000031914, NIP:6772173910 REGON:356320341, że w związku z unieważnieniem drugiego postępowania ofertowego na zadanie nr 2 (dotyczącego zakupu elementów infrastruktury teleinformatycznej) w części 3., 4., 5., 6., 9., 10. i 11. oraz brakiem ofert na część 8., jako Zamawiający, informuje, że w wyniku przeprowadzonego po raz trzeci postępowania, w trybie ogłoszenia na stornie internetowej Zamawiającego Zapytania Ofertowego zamieszczonego w dniu 29 czerwca 2023 r. na realizację Przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”, zgłoszonego we Wniosku o powierzenie grantu nr W-11205, zawartej w ramach Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” (akronim „e-usługi POZ”)” nr POIS.11.03.00-00-0074/22 (zwany dalej „Projektem”) w związku z Umową powierzenia Grantu nr UM.POZ2.U-11205.2022-00/4566/2023/368 z dnia 05 kwietnia 2023 r., realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś XI: REACT-EU, działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, dokonano wyboru Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj.:

  1. na Część 3 wybrano Wykonawcę:

SoftCam Michał Calikul. Franciszka Karpińskiego 17, 30-657 Kraków,

NIP 5130007664, REGON 369136185,

który złożył najkorzystniejszą ofertę z kwotą brutto: 4 182,00 złotych (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote 00/100):

  1. na Część 4 wybrano Wykonawcę:

SoftCam Michał Calikul. Franciszka Karpińskiego 17, 30-657 Kraków,

NIP 5130007664, REGON 369136185,

który złożył najkorzystniejszą ofertę z kwotą brutto: 1 476,00 złotych (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100);

  1. na Część 5 wybrano Wykonawcę:

SoftCam Michał Calikul. Franciszka Karpińskiego 17, 30-657 Kraków,

NIP 5130007664, REGON 369136185,

który złożył najkorzystniejszą ofertę z kwotą brutto: 15 067,50 złotych (słownie: piętnaście tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 50/100);

  1. na Część 6 wybrano Wykonawcę:

 SoftCam Michał Calikul. Franciszka Karpińskiego 17, 30-657 Kraków,

NIP 5130007664, REGON 369136185,

który złożył najkorzystniejszą ofertę z kwotą brutto: 5 448,90 złotych (słownie: pięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 90/100);

  1. na Część 8 wybrano Wykonawcę:

 Axence Sp. z o.o. Sp. j. ul. Na Zjeździe 11,

 30-527 Kraków, NIP 6751399589 , KRS  0000903894,

który złożył najkorzystniejszą ofertę z kwotą brutto: 7 065,12złotych (słownie: siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 12/100);

  1. na Część 9 wybrano Wykonawcę:

SoftCam Michał Calikul. Franciszka Karpińskiego 17, 30-657 Kraków,

NIP 5130007664, REGON 369136185,

który złożył najkorzystniejszą ofertę z kwotą brutto: 608,85 złotych (słownie: sześćset osiem złotych 85/100);

  1. na Część 10 wybrano Wykonawcę

SoftCam Michał Calikul. Franciszka Karpińskiego 17, 30-657 Kraków,

NIP 5130007664, REGON 369136185,

który złożył najkorzystniejszą ofertę z kwotą brutto: 3 075,00 złotych (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 0/100);

  1. na Część 11 wybrano Wykonawcę:

SoftCam Michał Calikul. Franciszka Karpińskiego 17, 30-657 Kraków,

NIP 5130007664, REGON 369136185;

który złożył najkorzystniejszą ofertę z kwotą brutto: 5 719,50 złotych (słownie: pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 50/100).


pokaż wszystkie wiadomości ››

All content © 2018 Przychodnia Salwatorska. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO