NZOZ Przychodnia Salwatorska
ul. Komorowskiego 12
30-106 Kraków


poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00

 

Aktualności


02.06.2023
Zapytanie ofertowe – ponowne zaproszenie do składania ofert.

Spółka pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Salwatorska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bolesława Komorowskiego 12/605, 30-106 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000031914, NIP:6772173910 REGON:356320341, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł opłaconym w całości, zwana dalej Zamawiającym,

ponownie zaprasza do składania ofert

na realizację Przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”, zgłoszonego we Wniosku o powierzenie grantu nr W-11205, w ramach Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” (akronim „e-usługi POZ”)” nr POIS.11.03.00-00-0074/22 (zwany dalej „Projektem”) w związku z Umową powierzenia Grantu nr UM.POZ2.U-11205.2022-00/4566/2023/368 z dnia 05 kwietnia 2023 r., realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś XI: REACT-EU, działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Klauzula informacyjna

Klauzula RODO


pokaż wszystkie wiadomości ››

All content © 2018 Przychodnia Salwatorska. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO