NZOZ Przychodnia Salwatorska
ul. Komorowskiego 12
30-106 Kraków


poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00

 

Aktualności


23.05.2023
Sprostowanie do zamówienia ofertowego z dnia 18.05.2023r.

Zamawiający informuję, iż w zakresie zadania nr 1, dokonuje następujących zmian:

I.     w Zapytaniu Ofertowym dokonuje zmiany zapisu „6. Dodatkowe wymagania”, w ten sposób, że dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

„6. Dodatkowe wymagania
Zamawiający wymaga, aby:
1)    Przedmiot Zamówienia spełniał kryterium przydatności do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok;
2)    dostarczone w ramach Przedmiotu Zamówienia licencje na moduły/usługi informatycznego systemu gabinetowego były licencjami terminowymi na czas określony 5 lat, liczonymi od daty podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego i Jakościowego, obejmującymi bieżącą aktualizację (dostarczania bieżącej aktualizacji), w tym bieżące dostosowywanie do zmian w przepisach prawnych oraz usuwanie usterek w okresie licencji na warunkach  producenta;
3)    w okresie instalacji oraz rozruchu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub jego pracownik był obecny stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego i nadzorował instalację oraz rozruch Przedmiotu Zamówienia, w następującym wymiarze dziennym oraz godzinowych:
   -   w zakresie instalacji – jedna osobodniówka,
   -   w zakresie rozruchu – dwie osobodniówki,
 w ustalonych dniach roboczych;
4)    bieżąca aktualizacja przez cały okres licencji oraz usuwanie usterek przez producenta na warunkach producenta,
5)    bieżąca aktualizacja przez cały okres licencji oraz usuwanie usterek  świadczone było przez producenta na warunkach producenta,
6)    w ramach wynagrodzenia Wykonawca udzielił Zamawiającemu wszystkich niezbędnych licencji w ilościach i rodzajach wynikających z Przedmiotu Zamówienia;
7)    w ramach wynagrodzenia Wykonawca dokonał migracji danych wszystkich z obecnego systemu informatycznego Zamawiającego do dostarczonego przez Wykonawcę informatycznego systemu gabinetowego;
8)    Przedmiot Zamówienia objęty był rękojmią oraz gwarancją przez okres 5 lat liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego i Jakościowego.”.

I.    w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego „Projektowane zapisy Umowy dokonuje  zmiany zapisu § 3, w ten sposób, że dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

㤠5
1.    Dostarczone w ramach Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1  licencje na moduły/usługi informatycznego systemu gabinetowego są licencjami terminowymi na czas określony 5 lat, liczonymi od daty podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego i Jakościowego, obejmującymi bieżącą aktualizację (dostarczania bieżącej aktualizacji), w tym bieżące dostosowywanie do zmian w przepisach prawnych oraz usuwanie usterek w okresie licencji na warunkach  producenta.
2.    W okresie instalacji Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w ust. 1, jego rozruchu, Wykonawca lub jego pracownik zobowiązany jest do obecności w siedzibie Zamawiającego celem przeprowadzenia w/w czynności lub ich nadzorowania, w następującym wymiarze dziennym oraz godzinowych:
  -   w zakresie instalacji – jedna osobodniówka,
  -    w zakresie rozruchu – dwie osobodniówki;
w ustalonych dniach roboczych.
3.    Bieżąca aktualizacja przez cały okres licencji oraz usuwanie usterek będzie świadczone przez producenta na warunkach producenta.


pokaż wszystkie wiadomości ››

All content © 2018 Przychodnia Salwatorska. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO